OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU MOTOCYKLI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1


Niniejsze Ogólne Warunki Najmu , zwane dalej jako „ OWN” określają zasady, na jakich ADV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, NIP 9542774145; REGON 366571199, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000663669, oddaje do używania motocykle stanowiące przedmiot najmu , w tym zasady prawidłowego używania przedmiotu najmu , prawa i obowiązki stron , zasady i zakres odpowiedzialności. 

§2

Użyte w OWN pojęcia oznaczają: 
1. Wynajmujący – ADV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ( 40-608 Katowice ) przy ul. Fabrycznej nr 15, posiadająca NIP: 9542774145 oraz REGON: 366571199, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000663669 , której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 

2. Pojazd – motocykl stanowiący przedmiot umowy najmu o danych identyfikujących, w tym numerze rejestracyjnym określonym Umową;

3. Najemca – osoba wynajmująca Pojazd od Wynajmującego;

4. Umowa – umowa najmu Pojazdu zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą;

5. Rezerwacja – czynność poprzedzająca zawarcie Umowy na odległość realizowana przez przyszłego Najemcę poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego: https://advpoland.pl/;

6. Protokół Zdawczo – Odbiorczy – dokument sporządzony według ustalonego przez Wynajmującego wzoru określający stan techniczny Pojazdu, w tym jego ewentualne uszkodzenia lub usterki , a także wyszczególniający wyposażenie dodatkowe Pojazdu, przebieg Pojazdu i poziom paliwa odpowiednio w chwili wydawania Pojazdu Najemcy i zwrotu Pojazdu Wynajmującemu;

7. Kierowca – osoba bądź osoby, które Najemca w Umowie wskazał jako upoważnione do korzystania z Pojazdu w okresie trwania najmu , posiadająca uprawnienia do kierowania Pojazdem. 

8. Użytkownik – Najemca i/lub Kierowca;

9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Wynajmującym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

10. Cennik – dokument dostępny na stronie internetowej Wynajmującego: https://advpoland.pl/ określający wysokość stawki dobowej najmu jaki i zasady kształtowania wynagrodzenia w przypadku najmu trwającego dużej aniżeli 24 godziny, jak również określający wysokość opłat pobieranych od Najemcy w przypadkach w nim określonych;

 


Rozdział II WYMAGANIA PODMIOTOWE. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ORAZ WYNAJMUJĄCEGO. 

 

§3


1. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna.

2. W przypadku gdy Najemca jest osobą prawną wskazanie Kierowcy w Umowie jest obligatoryjne.

3. Kierowca zobowiązany jest do udokumentowania uprawnień do kierowania Pojazdem poprzez okazanie ważnego prawa jazdy. 

4. Celem potwierdzenia tożsamości Kierowcy i Najemcy będącego osobą fizyczną wymagane jest przedstawienie w oryginale dwóch ze wskazanych dokumentów: prawa jazdy, dowodu osobistego, paszportu.

5. Jeżeli Najemcą jest osoba prawną wymagane jest wskazanie numeru właściwego rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym , załączenie do Umowy wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu zawarcia Umowy, potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji osoby prawnej , zweryfikowanie tożsamości osoby/osób zawierających Umowę za osobę prawną w sposób wskazany w ust. 4.

6. W przypadku gdy Kierowcą pojazdu nie jest Najemca, Wynajmujący może żądać naprawienia ewentualnej szkody, aż do całkowitego zaspokojenia swego roszczenia, wedle swego wyboru w całości lub w części od Najemcy i Kierowcy łącznie, od jednego z nich lub od każdego z nich z osobna.

 

 

§4

 

1. Zawarcie Umowy następuje bądź w lokalu Wynajmującego stanowiącym jego stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej bądź na odległość, po uprzednim dokonaniu rezerwacji . Dokonanie rezerwacji wymaga potwierdzenia faktu udostępnienia OWN i akceptacji treści OWN. 

2. Wynajmujący potwierdza dostępność Pojazdu objętego rezerwacją i gotowość zawarcia Umowy poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Najemcy wiadomości e-mail zawierającej link umożliwiający zawarcie Umowy w formie dokumentowej z wykorzystaniem narzędzia informatycznego o nazwie platforma Autenti udostępnianego przez Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadającą NIP 783-169-32-51. 

3. Wynajmujący wydaje Najemcy Pojazd do używania po zawarciu Umowy, zapłacie wynagrodzenia za najem i wpłacie kaucji oraz sporządzeniu i podpisaniu Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 

4. Wynajmujący udostępnia Pojazd do oględzin przed jego wydaniem i podpisaniem Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. Najemca ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym Pojazdu i ocenić przydatność Pojazdu do umówionego użytku, w tym ocenić stan ogumienia Pojazdu, jak również sprawdzić zgodność danych i informacji zamieszonych w Protokole Zdawczo – Odbiorczym ze stanem faktycznym. 

5. Czas trwania najmu określa Umowa. 

6. Użytkownik porusza się Pojazdem wyłącznie na swoją odpowiedzialność. 

 

§5


1.Użytkownik zobowiązany jest do:

 1.  korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony w Umowie, OWN i instrukcji obsługi pojazdu, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji Pojazdu,
 2. posiadania przy sobie ważnych dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
 3. przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
 4. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi standardowej Pojazdu, do której w szczególności należy: 
 5. tankowanie Pojazdu właściwym paliwem, 
 6. sprawdzanie i ewentualne uzupełnianie płynu do spryskiwaczy,
 7.  sprawdzanie oraz uzupełnianie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o paramentach technicznych określonych przez Wynajmującego,
 8. kontrola sprawności świateł oraz wymiana żarówek,
 9. kontrola ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia;

 

 e. zabezpieczania Pojazdu przed kradzieżą, poprzez :

 • każdorazowe uruchamianie wszelkich udostępnionych przez Wynajmującego lub będących na wyposażeniu Pojazdu urządzeń antykradzieżowych,
 •  pozostawianie Pojazdu wyłącznie na parkingach strzeżonych lub w miejscach monitorowanych; w przypadku kradzieży Pojazdu z miejsca nie strzeżonego / nie monitorowanego Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skradziony pojazd. Powyższe nie dotyczy konieczności zaparkowania albo zatrzymania pojazdu z przyczyn ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

2. Zabrania się:

a) oddawania Pojazdu osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, 

b) dokonywania przeróbek i napraw Pojazdu bez zgody Wynajmującego,

c) używania Pojazdu w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich, 

d) wykorzystywania Pojazdu do nauki lub doskonalenia jazdy,

e) poruszania się Pojazdem po drogach innych aniżeli drogi asfaltowe, ( zgodnie z zapisami Instrukcji Obsługi Pojazdu ) w tym w szczególności po drogach szutrowych, chyba że Strony w Umowie postanowią inaczej i Pojazd zostanie wyposażony w odpowiedni dla umówionego użytku rodzaj opon;

f) używania Pojazdu w sposób prowadzący do nadmiernego zużycia jego podzespołów lub ogumienia;

g)holowania innych pojazdów, przewożenia większej ilości osób lub bagażu niż określono w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,


3. Umowa określa, czy Pojazd może być używany wyłączenie na terytorium Polski czy także na terytorium innych państw Unii Europejskiej bądź też na terytorium innych państw. Bezwzględnie zakazane jest przemieszczanie Pojazdu poza krajami europejskimi oraz w Rosji, byłych republikach ZSRR, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Serbii, Turcji.

4. W razie awarii Pojazdu lub konieczności wykonania czynności serwisowej, w tym wyświetlenia się jakiegokolwiek komunikatu ostrzegawczego , Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie nie później jednak niż w czasie 24h powiadomić o tym fakcie Wynajmującego i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Jeżeli awaria ma wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu bezwzględnie nie wolno z niego korzystać. Wynajmujący odda Najemcy do używania sprawny pojazd zastępczy, o ile będzie miał taką możliwość , a nadto pod warunkiem, że niesprawność Pojazdu nie została spowodowana przez jego niewłaściwą eksploatację lub przez zachowanie niezgodne z prawem lub wymogami bezpieczeństwa lub postanowieniami OWN. Wynajmujący nie zwraca pobranych opłat za najem sprzętu. Pozostawienie uszkodzonego Pojazdu bez opieki stanowi rażące zaniedbanie. Najemca nie ma prawa zlecania wykonania żadnych napraw czy czynności serwisowych bez uprzedniej zgody Wynajmującego. Zgoda Wynajmującego wymaga zachowania co najmniej formy dokumentowej. 

5. Za wykroczenia i przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione przy użyciu Pojazdu odpowiada ich sprawca. 

6. Najemca wyraża zgodę do udostępnienia jego danych organom bezpieczeństwa, Policji, Straży Miejskiej oraz innym służbom mającym uprawnienia do legitymowania Najemcy/ Kierowcy lub kontroli Pojazdu w szczególności w razie popełnienia wykroczenia drogowego np. przekroczenia prędkości utrwalonego fotoradarem.

7. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat, mandatów, grzywien i innych należności związanych z używaniem Pojazdu przez Użytkownika w czasie trwania najmu, a nałożonych na Wynajmującego, w szczególności opłat za parkowanie Pojazdu w strefach płatnego parkowania oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenia opłat za parkowanie, mandatów za przekroczenie prędkości, opłat za korespondencję, prowizji od przelewów. 

§6

1.W czasie trwania najmu, Wynajmujący poprzez upoważnione przez siebie osoby może kontrolować stan Pojazdu oraz zgodność używania Pojazdu z Umową i OWN. 

2.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w Pojeździe, a także za szkody spowodowane awarią Pojazdu wynikającą z nieprawidłowej obsługi Pojazdu, korzystania z Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, stosowania nieprawidłowej techniki jazdy pojazdem lub niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 


Rozdział III WYNAGRODZENIE ZA NAJEM.  KAUCJA

§7


1. Wynagrodzenie za najem Pojazdu płatne jest z góry w wysokości określonej w Cenniku lub w Umowie w formie płatności dokonywanej przez Najemcę:

- gotówką,

- przelewem – w formie przedpłaty,

- kartą płatniczą lub kredytową. 

2. Przy zawarciu Umowy Wynajmujący wymaga od Najemcy wpłaty kaucji w wysokości określonej w cenniku dokonanej przez Najemcę:

- przelewem – w formie przedpłaty,

- kartą płatniczą lub kredytową.

3. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy i przeznaczona jest na naprawienie wyrządzonej mu szkody jak i na pokrycie opłat wyszczególnionych w Cenniku w przypadku wystąpienia zdarzeń tam określonych odpowiedzialność Najemcy nie jest ograniczona do wysokości wpłaconej kaucji. Wynajmujący może dochodzić od Najemcy naprawienia szkody przenoszącej wysokość kaucji. Naprawienie szkody obejmuje straty, które Wynajmujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

4. Wszelkie koszty związane z bezgotówkową zapłatą wynagrodzenia i kaucji ponosi Najemca, 

5.Jeżeli nie wystąpią podstawy do zatrzymania kaucji , podlega ona zwrotowi w terminie 7 dni od dnia zwrotu Pojazdu na rachunek bankowy / kartę kredytową, z którego została uiszczona. W przypadku konieczności zatrzymania kaucji wynikającej z wyrządzenia Wynajmującemu szkody lub zaistnienia zdarzeń uprawniających Wynajmującego do pobrania opłaty / opłat określonych w Cenniku, Wynajmujący przedstawia Najemcy rozliczenie kaucji nie później niż w terminie 30 dni od daty zwrotu Pojazdu.

6. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy Najemca, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej oświadczy, iż nie będzie korzystał z Pojazdu w okresie najmu i nie przystąpi do czynność odbioru Pojazdu, Wynajmujący:

 1. jest uprawniony do alternatywnego wykorzystania Pojazdu poprzez zawarcie Umowy z innym Najemcą, z okresem trwania najmu obejmującym w całości bądź w części okresu trwania najmu określony Umową pierwotną,
 1. dokona zwrotu wpłaconej kaucji w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia Najemcy. 

W przypadku alternatywnego wykorzystania Pojazdu , Wynajmujący dokona rozliczenia uiszczonej przez Najemcę kwoty wynagrodzenia za najem Pojazdu w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu Najmu wskazanego Umową pierwotną, dokonując zwrotu takiej części wpłaty, jaka po pomniejszeniu o opłatę za rezygnację wskazaną w Cenniku, ma pokrycie we wpływie z tytułu alternatywnego wykorzystania Pojazdu. 

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. Nowy Cennik wchodzi w życie z chwilą określoną przez Wynajmującego i obowiązuje na przyszłość. W przypadku zmiany Cennika w trakcie trwania najmu, Najemcę obowiązuje Cennik aktualny na datę zawarcia Umowy. 
 

 

Rozdział V ZWROT POJAZDU

§8


1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w określonym Umową miejscu oraz terminie, w stanie technicznym i z taką samą ilością paliwa jak w chwili wydania Pojazdu Najemcy, wysprzątanego i czystego, z przekazanym wyposażeniem dodatkowym, chyba że Strony w Umowie postanowiły inaczej. Nie uważa się za normalne zużycie Pojazdu wynikające z jego prawidłowej eksploatacji w szczególności uszkodzeń tapicerki, zarysowań lub wgnieceń karoserii lub kokpitu, uszkodzeń ogumienia, felg i szyb. 

2. Przedłużenie najmu o ponad godzinę powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę najmu, zgodnie z Cennikiem.

3. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w Umowie i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o przywłaszczeniu Pojazdu i naliczy stawkę dobową za każdy dzień opóźnienia. Naliczenie podwyższonej stawki dobowej nie zwalnia Najemcy z obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu wskutek opóźnienia w zwrocie Pojazdu, w szczególności szkody wynikającej z braku możliwości najmu Pojazdu osobom trzecim, należytego wywiązania się przez Wynajmującego z już przyjętych zobowiązań wobec osób trzecich , czy też wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Wynajmującego kosztów dodatkowych, udzielonych rabatów, wypłaconych odszkodowań. 

4. W przypadku zwrotu Pojazdu przed terminem określonym w Umowie, Najemcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za niewykorzystany czas najmu. Wynajmujący nie dokonuje zwrotu ceny paliwa , w przypadku gdy stan paliwa w Pojeździe w chwili jego zwrotu Wynajmującemu jest większy, aniżeli w chwili wydania Pojazdu Najemcy. 

5. W dacie zwrotu Pojazdu sporządzany jest Protokół Zdawczo – Odbiorczy. 

6. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Wynajmujący nie ma możliwości zweryfikowania stanu technicznego pojazdu, w szczególności gdy Pojazd jest brudny lub zwracany w miejscu nieoświetlonym, Wynajmujący sporządza Protokół Zdawczo – Odbiorczy samodzielnie, tak szybko jak to możliwe.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 jak również w razie odmowy złożenia przez Najemcę podpisu na Protokole Zdawczo – Odbiorczym, osoby działające za Wynajmującego czynią na Protokole stosowną adnotację , wykonują zdjęcia Pojazdu oraz - w razie takiej potrzeby - poddają Pojazd szczegółowym oględzinom w autoryzowanym serwisie. 

8. Protokół Zdawczo – Odbiorczy sporządzony w sposób wskazany w ust. 7 jest udostępniany Najemcy nie później niż w terminie 30 dni od dnia zwrotu Pojazdu poprzez jego przesłanie na adres poczty elektronicznej Najemcy. Rozdział VI. USZKODZENIE , UTRATA POJAZDU. TRYB POSTĘPOWANIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

§9

1. Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia Wynajmującemu każdego przypadku uszkodzenia Pojazdu, w tym podczas kolizji drogowej bądź wypadku drogowego jak również utraty Pojazdu bądź utraty jego części składowych lub elementów wyposażenia oraz do postępowania w ww. przypadkach ściśle według instrukcji Wynajmującego. 

2. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie ( w tym poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms ) na numer Wynajmującego wskazany w Umowie lub na stronie Wynajmującego: https://advpoland.pl/ bądź na adres poczty elektrycznej Wynajmującego: kontakt@advpoland.pl

3. Zgłoszenia utraty Pojazdu należy dokonać nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili zauważenia tego zdarzenia oraz nie później niż w ciągu dalszych 24 godzin dokonać zwrotu Wynajmującemu kluczyków do Pojazdu wraz z dokumentami Pojazdu, w tym dowodem rejestracyjnym. W przypadku utraty Pojazdu, Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Policji/ wezwania Policji na miejsce zdarzenia. 

4. Zgłoszenia pozostałych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 należy dokonać w czasie 12 godzin od chwili ich wystąpienia , chyba że z przyczyn uzasadnionych okolicznościami, w tym zwłaszcza z uwagi na stan zdrowia Użytkownika nie jest to możliwe. W przypadku wystąpienia obiektywnej i usprawiedliwionej okolicznościami przeszkody, zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie. 

5. W razie kolizji drogowej bądź wypadku drogowego Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego wezwania Policji i dopilnowania sporządzenia protokołu z miejsca zdarzenia , w tym dopilnowania pozyskania danych sprawcy i jego polisy ubezpieczeniowej. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć Pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.

6. Najemca jest zobowiązany do współdziałania z Wynajmującym w procesie likwidacji szkody, w tym do składania oświadczeń oraz przedkładania dokumentów wskazanych przez Wynajmującego lub ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia Najemcy takiej potrzeby. Postępowaniem związanym z likwidacją szkody zarządza Wynajmujący. 

7. Wysokość odszkodowania w zakresie rzeczywistych strat ( damnum emergens ) ustala się w oparciu o kosztorys naprawy w autoryzowanym serwisie BMW wybranym przez Wynajmującego lub w oparciu o fakturę VAT dokumentującą poniesiony koszt naprawy Pojazdu w takim serwisie. W przypadku utraty Pojazdu, jego części składowych lub elementów wyposażenia, w tym utraty kluczyków do Pojazdu wysokość straty rzeczywistej ustala się na podstawie wartości rynkowej Pojazdu bądź wartości rynkowej utraconych części / elementów wyposażania bądź kosztów ich zakupu w autoryzowanym serwisie BMW kluczyków do Pojazdu. 

8. Wysokość odszkodowania w zakresie utraconych korzyści ( lucrum cessans ) ustala się jako iloczyn dni trwania naprawy pojazdu ( sprowadzenia utraconych części składowych Pojazdu, procesu odtwarzania kluczyków do Pojazdu ) i dobowej stawki najmu. Wynajmujący dokona wyboru autoryzowanego serwisu BMW dającego możliwość najszybszej naprawy Pojazdu. 

 

§10

 

1. Najemca odpowiada na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody obejmującej straty, które Wynajmujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Najemca może zdecydować o uruchomieniu procesu likwidacji straty rzeczywistej z polisy Autocasco, którą objęty jest Pojazd za uiszczeniem opłaty wskazanej w Cenniku
 ( nie podlegającej zwrotowi w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela). W przypadku gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania bądź dokona wypłaty odszkodowania w wysokości niższej, aniżeli rzeczywisty koszt naprawy Pojazdu bądź wartość rynkowa Pojazdu w dacie jego utraty, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego odszkodowania bądź odszkodowania uzupełniającego. 

2. Każdy Najemca ponosi pełną odpowiedzialność: 

 •  za szkodę wyrządzoną w warunkach, które zgodnie z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia autocasco obowiązującymi dla Pojazdu, skutkują wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela, w szczególności w razie szkód:
 • wyrządzonych z winy umyślnej 
 • spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa,
 • powstałych podczas prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
 • wyrządzonych przez osoby, które nie posiadały w chwili wypadku wymaganych prawem kraju, na terenie którego doszło do wypadku, uprawnień do kierowania pojazdem,
 • wyrządzonych przez kierowcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • powstałych podczas udziału w wyścigach pojazdów również mających charakter spontaniczny, niezorganizowany, konkursach, rajdach, treningach, podczas jazd próbnych do wyścigów, rajdów, poruszania się po torze wyścigowym
 • powstałych podczas używania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem 
  • podstałych wskutek braku należytego zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą.
  • za szkodę powstałą w przypadku udostępnienia Pojazdu osobie trzeciej nie wskazanej w Umowie jako Kierowca , w tym również w przypadku, gdy Użytkownik w czasie kierowania pojazdu przez osobę trzecią jest pasażem Pojazdu;
  • w przypadku niedopełnienia określonych w OWN obowiązków w zakresie zgłoszenia zdarzenia jak i postępowania po zdarzeniu w sposób sprzeczny z OWN lub instrukcjami Wynajmującego.

3.Przed zawarciem Umowy Wynajmujący udostępnia Najemcy obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia Pojazdu, oraz dokument polisy ubezpieczeniowej, zaś Najemca potwierdza fakt ich udostępnienia oraz zaznajomienie się z ich treścią. Za udostępnienie ogólnych warunków ubezpieczenia uważa się w szczególności wskazanie adresu strony internetowej, na której są opublikowane. 

 

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§11

1. Najemca ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@advpoland.pl lub pisemnie na adres siedziby Wynajmującego. 

2. Reklamacja powinna zawierać:

 • wskazanie imienia i nazwiska bądź nazwy wnoszącego reklamację i jego danych kontaktowych , w tym adresu pocztowego lub adresu poczty elektronicznej, 
 • określenie przedmiotu reklamacji , w tym wskazanie danych pozwalających na zidentyfikowanie rezerwacji, Pojazdu lub Umowy, których reklamacja dotyczy,
 • przedstawienie okoliczności powoływanych dla uzasadnienia reklamacji,
 • podpis wnoszącego reklamację w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej.

 Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

3. Odpowiedź na reklamację Wynajmujący przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku, w tym poprzez jej przesłanie na adres poczty elektronicznej wnoszącego reklamację.

 

§12

Kontakt z Wynajmującym i osobami działającymi w jego imieniu jest możliwy w lokalu siedziby Wynajmującego, a także telefonicznie pod numerem: +48 605 900 000 oraz poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Wynajmującego: kontakt@advpoland.pl W przypadku gdy do zawarcia Umowy dochodzi na odległość 
Wynajmujący porozumiewa się z Najemcą przede wszystkim z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

§13

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wynajmujący.

2. Szczegółowe informacje o danych kontaktowych Administratora danych osobowych, a także o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, okresie przechowywania danych, odbiorcach danych oraz przysługujących Państwu prawach, zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie : https://advpoland.pl/

§14

1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Najemcy będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość , o którym mowa w art. 27 tej ustawy.

2. W przypadku Najemcy nie będącego Konsumentem ewentualne spory wynikające lub związane z Umową będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego i podlegają prawu polskiemu. 

 

§15

OWN wchodzą w życie z dniem 11 czerwca 2021r.