I. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Celem projektu wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi turystycznej zakładającej realizację tras w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne w połączeniu z organizacją tras poza asfaltowych z wykorzystaniem systemu RoadBook. Planowany do wdrożenia projekt zakłada zmianę procesu wyświadczenia usługi w kilku wymiarach. Wyjazdy będą realizowane w oparciu o technologie informacyjno–komunikacyjne poprzez wdrożenie stałego nadzoru nad turystą w czasie rzeczywistym dzięki zakupowi oprogramowania oraz systemu GPS. Zmiana procesu łączy się z wdrożeniem nowej usługi o nowych cechach, parametrach i funkcjonalnościach obejmujących, nadzór nad turystą w czasie rzeczywistym

Wartość projektu wynosi 526 091,84 PLN, wkład funduszy Europejskich: 353 902,87 PLN

 

II. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności Spółki ‘’ADV,, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez udział w branżowym programie promocji branży usług prozdrowotnych”.

Celem projektu jest wdrożenie wszystkich zaplanowanych działań poprzez udział w programie promocji branży usług prozdrowotnych.