Ogólne Warunki Najmu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne warunki najmu pojazdów wypożyczalni (zwane dalej: OWN) określają szczegółowe warunki umowy najmu pojazdów, zawieranej przez ADV Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-611  ul. Fabryczna 15, NIP 9542774145; REGON 360916622, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód - VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000663669 zwana dalej ADV reprezentującej właściciela pojazdów z uczestnikiem wyjazdu (zwane dalej: UMOWA)

2. Postanowienia Umowy oraz odrębnych regulaminów odmienne od postanowień zawartych w OWN, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami OWN

3. Ilekroć w Umowie lub Załącznikach do Umowy występują inne niż wymienione w ust. I i II OWU terminy pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane w ustępie Umowy lub Załącznika, w którym pojawiają się one po raz pierwszy.

II. DEFINICJE

1. Wynajmujący – oznacza ADV Sp. z o.o. reprezentowane przez uprawnionych przedstawicieli;

2. Najemca – osoba wynajmująca Pojazd od Wynajmującego;

3. Kierowca – osoba(y) określona(e) w Umowie wskazana(e) przez Najemcę, upoważniona(e) do korzystania z pojazdu na czas obowiązywania Umowy; 

4. Użytkownik – Najemca i/lub Kierowca;

5. Pojazd/ sprzęt – pojazd (wraz z towarzyszącą: nawigacją, kluczykiem, dowodem rejestracyjnym), będący przedmiotem świadczenia Najemcy, o nr rejestracyjnym wskazanym w Umowie.

III. WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDU

1. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.

2. Kierowca musi posiadać i udokumentować uprawnienia do kierowania Pojazdem.

3. Celem potwierdzenia tożsamości Kierowcy i Najemcy będącego osobą fizyczną wymagane jest przedstawienie w oryginale dwóch ze wskazanych dokumentów: prawo jazdy przy najmie motocykla z posiadaną kat.A, dowód osobisty, paszport.

4. Jeżeli Najemcą jest osobą prawną wymagane jest dołączenie do Umowy potwierdzonych za zgodność kserokopii dokumentów rejestrowych tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie reprezentanta podmiotu.

5. W przypadku gdy Kierowcą pojazdu nie jest Najemca, Wynajmujący może żądać naprawienia ewentualnej szkody,  aż do całkowitego zaspokojenia swego roszczenia, wedle swego wyboru w całości lub w części od Najemcy i Kierowcy łącznie, od jednego z nich lub od każdego z nich z osobna. 

6. Wynajmujący po zawarciu Umowy przekazuje Najemcy do używania Pojazd na czas określony w Umowie Najmu.

7. Wynajmujący udostępnia pojazd do oględzin przed wynajmem. Najemca ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Przy wydaniu Pojazdu sporządzony zostanie Protokół Zdawczy, który określa stan Pojazdu w chwili przekazywania go Najemcy. \

8. Jeżeli Użytkownikowi zależy na specyficznych, dodatkowych opcjach wyposażenia motocykla poza konieczne wyposażenie podstawowe, bądź kolorze motocykla zobowiązany jest poinformować o tym Wynajmującego przed rezerwacją miejsca w wyjeździe i podpisaniem umowy najmu pojazdu.

9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony w jego instrukcji obsługi, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:

9.1. posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,

9.2. zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz dostępnych blokad),

9.3. pozostawianie pojazdu wyłącznie na parkingach strzeżonych lub w miejscach monitorowanych (dotyczy motocykli). W przypadku kradzieży pojazdu z miejsca nie strzeżonego Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skradziony pojazd. Nie dotyczy powyższe konieczności zaparkowania albo zatrzymania pojazdu z przyczyn ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

9.4. wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej Pojazdu, w szczególności tankowanie pojazdu właściwym paliwem, sprawdzenie oraz uzupełnienie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o paramentach technicznych określonych przez Wynajmującego,

9.5. kontroli sprawności świateł oraz wymiany żarówek,

9.6. kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia,

9.7. przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

10. Pojazd nie może być podnajmowany, użyczany, jak i oddany w posiadanie, czy też dzierżawienie, jakimkolwiek osobom trzecim.

11. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich, nie może być wykorzystywany do nauki lub doskonalenia jazdy*

12. Bez zgody Wynajmującego Pojazd nie może opuszczać terytorium Polski, Unii Europejskiej w zależności od destynacji trwającej imprezy turystycznej. Bezwzględnie zakazane jest przemieszczanie pojazdu poza krajami Europejskimi oraz w Rosji, byłych republikach ZSRR, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Serbii, Turcji.

13. Zabronione jest dokonywania przeróbek i napraw Pojazdu bez zgody Wynajmującego.

14. W razie awarii Pojazdu Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić wynajmującego i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Jeżeli awaria ma wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu bezwzględnie nie wolno z niego korzystać. Wynajmujący odda Najemcy do używania sprawny pojazd zastępczy, o ile będzie miał taką możliwość , a nadto  pod warunkiem, że niesprawność pojazdu nie została spowodowana przez jego niewłaściwą eksploatację lub przez zachowanie niezgodne z prawem lub wymogami bezpieczeństwa lub postanowieniami OWU lub OWN.  Wynajmujący nie zwraca pobranych opłat za najem sprzętu. Pozostawienie uszkodzonego pojazdu bez opieki stanowi rażące zaniedbanie. 

15. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca i Kierowca solidarnie.

16. Zabronione jest holowanie innych pojazdów, przewożenie większej ilości osób lub bagażu niż określono w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

17. Najemca wyraża zgodę do udostępnienia jego danych organom bezpieczeństwa. Policji, Straży Miejskiej oraz innym służbom mającym uprawnienia do legitymowania Najemcy lub kontroli Pojazdu w szczególności popełnienia wykroczenia drogowego np. przekroczenie prędkości fotoradar.

W przypadku otrzymania przez Wynajmującego zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez Najemcę w czasie korzystania przez niego z pojazdu, Wynajmujący obciąży Najemcę pełnymi kosztami związanymi z przekazaniem zapłaty kary do nakładającego organu tzn. opłaty za korespondencję, ustalenie kierowcy, opłaty prowizji dokonanych przelewów walutowych itp.

18. Wynajmujący bądź osoby lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo do kontrolowania pod względem zgodności z Umową sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu podczas trwania najmu Pojazdu.

19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w Pojeździe, jeżeli ich utrata lub uszkodzenie nastąpiło w wyniku:

a) zawinionego działania lub zaniechania Użytkownika (tj. Najemcy/ Kierowcy) - dotyczy to także utraty/ uszkodzenia spowodowanego awarią lub uszkodzeniem mechanicznym Pojazdu, jeżeli awaria lub uszkodzenie mechaniczne Pojazdu wynikają z winy Użytkownika;

b) zawinionego działania lub zaniechania osoby trzeciej, za którą Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności;

c) siły wyższej.

20. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane awarią pojazdu wynikającą z nieprawidłowej obsługi pojazdu, w tym niezachowania zasad pkt. III.10 OWU, eksploatacji Pojazdu niezgodnej z przeznaczeniem, nieprawidłową technikę jazdy pojazdem lub niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najemca odpowiada za powyższe również w przypadku naruszenia pkt 9.

IV. WYNAGRODZENIE ZA NAJEM I KAUCJA

1. Wynagrodzenie za wynajem pojazdu/ sprzętu dokonywane jest z góry w formie płatności przez Najemcę (przelew, karta płatnicza lub kredytowa).

2. Przy zawarciu Umowy Wynajmujący wymaga od Najemcy wpłaty lub zabezpieczenia kartą płatniczą/ kredytową -  Kaucji w wysokości: 5000,00 PLN ( pięć tysięcy złotych ).

4. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy i przeznaczona jest na rekompensatę szkody wyrządzonej przez Najemcę na sprzęcie Wynajmującego. Odpowiedzialność Najemcy nie jest ograniczona do wysokości wpłaconej Kaucji. W szczególności Najemca przyjmuje do wiadomości, że szkody spowodowane w sprzęcie Wynajmującego wiążą się ze statystycznie średnim kosztem naprawy w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i że Wynajmujący może dochodzić od Najemcy naprawienia szkody w pełnej wysokości, czyli przenoszącej nie tylko wysokość Kaucji (5.000,00 zł), ale także przenoszącej statystyczny średni koszt naprawy sprzętu. Naprawienie szkody w pełnej wysokości obejmuje straty, które Wynajmujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, w szczególności: równowartość opłat, jakie Wynajmujący mógłby uzyskać za najem sprzętu w okresie trwania naprawy, gdyby sprzęt nie musiał być naprawiany.

5. Kaucja może być:

5.1. zabezpieczona kartą płatniczą/ kredytową – poprzez ustanowienie na niej preautoryzacji (czasowego zablokowania środków pieniężnych na koncie karty Najemcy) - najpóźniej w chwili wydania motocykla,

5.2. wpłacona przelewem na konto - minimum 7 dni przed datą wydania motocykla.

6. Wszelkie koszty związane z transakcją wpłaty/ zabezpieczenia Kaucji są po stronie Najemcy.

7. W razie wystąpienia szkody, którą zabezpiecza Kaucja, Wynajmujący może potrącić swoje roszczenia z kwotą Kaucji wpłaconej lub pobrać równowartość tych roszczeń z zablokowanych tytułem Kaucji środków pieniężnych na koncie karty Najemcy, na co nie jest potrzebne żadne dodatkowe oświadczenie ani zgoda Najemcy.

8. Jeżeli nie wystąpią podstawy do zatrzymania/ pobrania części lub całości Kaucji, zostanie ona zwrócona Najemcy w terminie 7 dni od daty zwrotu pojazdu na rachunek bankowy z jakiego została wpłacona na rachunek Wynajmującego (a w przypadku blokady na karcie zgodnie z pkt 5.1. powyżej – blokada zostaje zdjęta w tym terminie).

9. W przypadku konieczności zatrzymania/ pobrania części lub całości Kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 30 dni od daty zwrotu pojazdu.

10. W przypadku spowodowania jakiejkolwiek szkody przez Najemcę na sprzęcie Wynajmującego kosztorys naprawy sporządzany jest wg. cennika Autoryzowanych Serwisów BMW - usługi , części i akcesoria. Wynajmujący skorzysta z usług serwisu dającego możliwość najszybszej naprawy szkody. Najemca ma prawo nie zgodzić się na najszybszą naprawę, jednak w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat Wynajmującemu oraz wyrównania wszelkich strat osobom trzecim z którymi Wynajmujący zawarł umowy Organizacji Imprezy Turystycznej.

V. ZWROT POJAZDU

1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym Umową miejscu oraz terminie, w stanie technicznym jak w chwili wydania Najemcy, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego do pełna, z przekazanym wyposażeniem dodatkowym, chyba że Strony w Umowie postanowiły inaczej.

2. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu, zgodnie z cennikiem Wynajmującego.

3. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w Umowie i nie skontaktuje się Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy 10-krotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.

4. W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem określonym w Umowie, Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia. Zwrot pieniędzy nie jest również dokonywany za większy stan paliwa niż określony protokole zdawczym.

5. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczy sprzętu, gdzie oznaczone zostaną wszelkie ewentualne szkody lub usterki wyrządzone przez Najemcę.

6. Jeżeli w chwili zwrotu Pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym bądź też w innych okolicznościach uniemożliwiających lub utrudniających dokładne obejrzenie i skontrolowanie stanu zwracanego Pojazdu okolicznościach (na które Wynajmujący nie ma wpływu), Wynajmujący zastrzega sobie prawo dodatkowej kontroli stanu Pojazdu po takim zwrocie, już w warunkach umożliwiających należytą kontrolę i poinformowania niezwłocznie (do 7 dni) Najemcy o jej wynikach, jeżeli ujawniła ona szkodę w Pojeździe mogącą być skutkiem zawinionego działania lub zaniechania Użytkownika, z umożliwieniem Najemcy ustosunkowania się do tych wyników.

7. Wynajmujący wykona szczegółowe oględziny w Autoryzowanym serwisie BMW celem weryfikacji uszkodzeń ukrytych powstałych w trakcie używania pojazdu przez Najemcę/Kierowcę (czyli nie widocznych w trakcie oględzin opisanych w pkt. 6) Protokół z oględzin szczegółowych zostanie dostarczony najemcy w terminie do 30 dni od daty zdania motocykla pocztą elektroniczną. Wynajmujący wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych napraw zgodnie z pkt. IV .pkt 7.

VI. USZKODZENIA LUB UTRATA POJAZDU

1. Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny Pojazdu w chwili jego wypożyczenia, co potwierdza Najemca podpisem na Protokole zdawczo/odbiorczym sprzętu otwieranym przy wydaniu do używania pojazdu Najemcy.

2. Pojazd posiada ubezpieczenie AC/OC/NNW. Najemca/Kierowca odpowiada do 100% wartości za szkody:

2.1. powstałe podczas gdy kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

2.2. powstałe podczas jazdy przekraczającej dopuszczalną prędkość,

2.3. powstałe z winy Najemcy/Kierowcy podczas naruszenia przepisów drogowych

2.4. zawinionej lub wynikającej z rażącej niedbałości, utraty kluczyków lub dokumentów pojazdu,

3. Najemca odpowiada również materialnie za zawinione przez Niego (w tym wynikające z rażącego niedbalstwa) uszkodzenia tapicerki, zarysowania lub wgniecenie karoserii lub kokpitu, uszkodzenia ogumienia, felg i szyb w cenach naprawy w autoryzowanej stacji serwisowej.

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zawinionego działania (w tym rażącego niedbalstwa), jeżeli pojazd zostanie zwrócony z uszkodzeniami powstałymi podczas wynajmu. Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy Pojazdu lub wartością wyrównania strat osób trzecich w zakresie zawartych umów Imprez Turystycznych),

5. W każdym przypadku kolizji drogowej albo wypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomieni Wynajmującego, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy i jego polisy OC. Żeby zwolnić Najemcę z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy.

6. W przypadku kolizji drogowej / wypadku Najemca ma obowiązek zabezpieczyć Pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.

7. W przypadku niepoinformowania w czasie 12 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) o tym zdarzeniu Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za koszty, straty, odszkodowania dla osób trzecich, wynikające z zawinionego/wynikającego z niedbalstwa nieprzekazania tejże informacji.

8. W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca musi niezwłocznie tj. w przeciągu 1 godziny od zauważenia tego zdarzenia poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz niezwłocznie (do 24 godzin) zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty od Pojazdu. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.

9. W przypadku zawinionej przez Najemcę (w tym wynikającej z rażącego niedbalstwa) utraty / kradzieży Pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.

10. Standardowe koszty najmu, koszty dodatkowe określone są w Cenniku Wynajmującego oraz w cennikach Autoryzowanych Serwisów BMW

VII. TRYB BEZGOTÓWKOWY DLA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH I KOLIZJACH DROGOWYCH

1. Wynajmujący nie wyraża zgody na scedowanie na niego odpowiedzialności w kwestii napraw bezgotówkowych szkody. 

2. Zastosowanie trybu napraw bezgotówkowych wymaga sporządzenia oddzielnej umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWN mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

* nie dotyczy wynajmu dla uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Wynajmującego lub gdy strony ustaliły inaczej

 

Niniejsze postanowienia OWN obowiązują we wszystkich imprezach realizowanych po dniu 1 czerwca 2024r