POLITYKA ZWROTÓW

 

I. Jako licencjonowany Organizator Turystyki ADVPoland.pl stosuje politykę rezygnacji i zwrotów w oparciu o obowiązujące akty prawne: 

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. oraz Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

II. Zmiana rezerwacji usługi turystycznej i rezygnacja podróżnego z udziału w zarezerwowanej imprezie turystycznej tj. odstąpienie od umowy.

Podróżny ma prawo do zmiany rezerwacji usługi turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. W takim wypadku Organizator turystyki pobiera opłatę manipulacyjną za zmianę rezerwacji w wysokości 150 zł od każdej osoby zgłoszonej w formularzu zgłoszeniowym, której zmiana dotyczyła. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej na 31 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej.

Podróżny, który dokonał rezerwacji może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. W przypadku odstąpienia od umowy (rezygnacji z udziału w zarezerwowanej imprezie turystycznej) ww. Podróżny ponosi opłatę za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. Wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych, przy czym w każdym wypadku wynosi nie mniej niż kwota opłaty manipulacyjnej za odstąpienie, a mianowicie: 

250 euro – w przypadku pisemnego oświadczenia o odstąpienia od umowy doręczonego Organizatorowi na 90 lub więcej dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej,

300 euro – w przypadku pisemnego oświadczenia o odstąpienia od umowy doręczonego Organizatorowi na mniej niż 90 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej. 

Opłata manipulacyjna za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej pokrywa określone w sposób ryczałtowy koszty Organizatora ponoszone w celu alternatywnego wykorzystania usługi turystycznej (ponownej sprzedaży usługi turystycznej). 

Opłata za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym ww. opłata manipulacyjna podlega potrąceniu z wpłat dokonanych przez Podróżnego. Rozliczenie opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej (zwrot całości bądź części wpłaty Podróżnego po dokonaniu potrąceń lub żądanie dokonania wpłaty uzupełniającej) następuje nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia zakończenia imprezy turystycznej, której dotyczy odstąpienie. 

Na żądanie Podróżnego, Organizator uzasadnia wysokość opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.

 

III. Odwołanie imprezy turystycznej przez Organizatora.

Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej [Ustawa o imprezach turystycznych … Art. 47 pkt. 4 i 5] i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a Organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,

c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub

Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych wpłat, o których mowa w Art. 47 ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

2. nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności pozostających w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Rozwiązanie umowy jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia podróżnego o rozwiązaniu umowy oświadczeniu usług turystycznych przez Organizatora turystyki.

W wyżej wymienionym wypadku Organizator turystyki ADVPoland.pl w dniu zawiadomienia Podróżnego o zaistniałej sytuacji (braku możliwości realizacji umowy o usługach turystycznych) wydaje Podróżnemu na czas wyczekiwania okresu rozwiązania umowy [180 dni] VOUCHER o wartości dokonanej wpłaty. 

Podróżny posiadający VOUCHER ma następujące możliwości:

 1. wykorzystanie VOUCHER’a natychmiast przenosząc wpłacone środki na inną imprezę turystyczną 
 2. wykorzystanie VOUCHER’a w okresie 180 dni na dowolną, inną imprezę turystyczną
 3. pozostawienie VOUCHER’a do wykorzystania na okres 24 mc na dowolną imprezę turystyczną
 1. wymianę VOUCHER’a na zwrot środków w wysokości dokonanej wpłaty po upływie 180 dni (licząc od dnia wystawienia VOUCHER’a. Zwrot środków zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy

 

 

IV. Dodatkowa ochrona Podróżnego 

Do każdej rezerwacji Podróżnego rekomendujemy zawarcie dodatkowej, kompleksowej polisy od rezygnacji z wyjazdu ALL RISK, Ubezpieczenie to swoim zakresem obejmuje m.in.:

 • nagłe zachorowanie, w tym pozytywny wynik testu COVID19
 • przerwanie podróży w wyniku choroby
 • zaostrzenie przewlekłej choroby
 • komplikacje podczas ciąży bliskiej osoby
 • śmierć ubezpieczonej osoby oraz jej bliskich
 • utratę pracy
 • rozpoczęcie nowej pracy przez osobę ubezpieczoną bądź osoby wspólnie ubezpieczonej, w momencie planowanej podróży
 • zgłoszona kradzież dokumentów — ubezpieczonego oraz osoby wspólnie ubezpieczonej (dowód osobisty, paszport)
 • Udokumentowane powody, uniemożliwiające odbycie zaplanowanej podróży

Polisę od rezygnacji ALL RISK, rekomendujemy zawrzeć również każdorazowo do zakupu biletu lotniczego.