KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapewnienie prywatności naszym użytkownikom to dla nas priorytet. Chodzi o dane osobowe i dane zapisywane w plikach cookies i pochodnych technologiach, które zbieramy, gdy dokonujesz rezerwacji imprezy turystycznej czy korzystasz z serwisów internetowych należących do ADV Sp. Z o.o.
Aby dowiedzieć się na jakich zasadach będą przetwarzane powierzone dane, zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.
Rozwiązania, których używamy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych na etapie poszukiwania imprezy turystycznej jest ADV Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-611 ul. Fabryczna 15 W związku z zawarciem i realizacją umowy o udział w imprezie turystycznej administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych zostanie organizator turystyki, z którym zawrzesz umowę. W związku z zawarciem i realizacją umowy ubezpieczenia podróżnego administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych zostanie Ubezpieczyciel, z którym zawrzesz umowę. ADV Sp. Z o.o. będzie wtedy podmiotem przetwarzającym podane przez Ciebie dane osobowe w imieniu organizatora turystyki oraz w imieniu Ubezpieczyciela. Niezależnie od powyższego ADV Sp. Z o.o. jest administratorem podanych przez Ciebie niezbędnych danych osobowych w celu promocji oferowanych usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Osobą, która w naszej firmie opiekuje się danymi osobowymi jest Inspektor Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nim mailowo: kontakt@advpoland.pl. Na Twoje pytania odpowie najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 30 dni.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarza:

a) w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji: umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki oraz umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną za naszym pośrednictwem imprezą turystyczną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej jako: „RODO”),

b) w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dzięki temu będziemy mogli dopasować usługi i dostarczane Ci treści do Twoich oczekiwań. Wysoka jakość jest naszym priorytetem, dlatego po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety lub prośby o wydanie opinii, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej. Zapewniamy, że ankiety i prośby o opinie będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie naruszały one Twojego prawa do prywatności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO,

c) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za naszym pośrednictwem umów o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych umów zawartych z nami - art. 6 ust.1 lit. c RODO,

d) w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO.

ODBIORCY DANYCH

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury technicznej, informatycznej czy w bieżących sprawach naszej działalności, dostęp do podanych przez Ciebie danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
 
a) Nasi upoważnieni pracownicy.

b) Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług.

c) Podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.

d) Dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz związane z zarządzeniem naszą firmą (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe).

e) Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

f) Organizatorzy turystyki, firmy ubezpieczeniowe oraz instytucje bankowe, z którymi mamy zawarte umowy agencyjne, umowy pośrednictwa w sprzedaży produktów i/lub świadczeniu usług, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania łączących nas umów lub umów zawartych za naszym pośrednictwem.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:

a) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. a i d (w celu zawarcia i realizacji umowy o imprezę turystyczną oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

b) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. b (w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji) podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z naszych usług. W każdym momencie możesz w szybki i łatwy sposób tj. linki „wypisz się” zawarte w wysyłanych do Ciebie wiadomościach (np. Newsletter ) zgłosić nam, iż nie chcesz otrzymywać od nas takich treści. Wówczas zaprzestaniemy ich wysyłki zgodnie z Twoim żądaniem.

c) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. c (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa - 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane.

ZARZĄDZANIE

W dowolnym momencie masz prawo do żądania od nas: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych. Jako osoba składająca wniosek lub zadanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zostać poproszona przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią nam weryfikację Twojej tożsamości.

PRAWA

Masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadni, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Nie obligujemy Cię do przekazania nam swoich danych osobowych. Przekazujesz je dobrowolnie, pamiętaj jednak, że jest to niezbędne, abyśmy mogli pośredniczyć w zawarciu przez Ciebie umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki czy umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem oraz, jeśli wyrazisz taką chęć, przesyłać Ci nasz: np. Newsletter lub inne świadczone przez nas usługi drogą elektroniczną, a także kontaktować się z Tobą telefonicznie.

PRZETWARZANIE 

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Oznacza to, że informacje, które otrzymasz od nas np. w Newsletterze lub treści, które pokazujemy Ci na naszej stronie i w wyświetlanych reklamach, mogą być powiązane z tym, w jaki sposób korzystałeś z serwisu www.advpoland.pl (na przykład z wycieczkami, które obejrzałeś czy preferencjami, które wybrałeś w wyszukiwarce). Dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować treść naszych usług świadczonych drogą elektroniczną do Twoich preferencji, potrzeb i zainteresowań. Więcej szczegółów na temat profilowania znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Tarcza Prywatności (więcej informacji na ten temat pod adresem: https://www.privacyshield.gov/). Więcej szczegółów dotyczących danych odbiorców poza Europejskim Obszarem Gospodarczym znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
 
Niniejsza klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
 
Terminologia 
 • Newsletter
  Newsletter umożliwia zaprenumerowanie bezpłatnego maila z ofertami, promocjami i nowościami. Subskrypcja odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym jest rejestracja maila na stronie www, drugim aktywacja, przez kliknięcie linka, który wysyłamy na podany adres e-mail. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania maili z ofertami przez kliknięcie linka umieszczonego w każdym przesyłanym newsletterze.
   
 • Katalog PDF
  Umożliwia pobranie dokumentu zawierającego ogólne informacje o wybranym kierunku podróży. Nie stanowi od  oferty w rozumieniu K.C. Zawiera najważniejsze informacje o proponowanych wyjazdach na wybranej destynacji.
  Pobranie dokumentu PDF związane jest ze wskazaniem danych dla nawiązania kontaktu marketingowego.
   
 • Dane osobowe 
  Wszyscy użytkownicy serwisu ADV Sp. z o.o. pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika będzie zależało, kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w serwisie.Dane wprowadzone przez Państwa do formularza rezerwacji będą przetwarzane przez ADV Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz - jeżeli wyrazicie Państwo zgodę – w celach marketingowych polegających na promowaniu naszych usług drogą telefoniczną i mailową i pocztową.
   
 • Rezerwacje online 
  Wszędzie tam, gdzie mówimy o rezerwacji online, otrzymujecie Państwo możliwość natychmiastowej rezerwacji imprezy. Oznacza to, że dana oferta (przelot, pokój w hotelu, wyżywienie, transport, ubezpieczenie) w określonym terminie została dla Państwa zablokowana.Po dokonaniu płatności następuje jej potwierdzenie. Wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości automatycznego zablokowania miejsc dla Państwa, następuje potwierdzenie rezerwacji przez naszych konsultantów.
   
 • Przesyłanie danych - SSL 
  Dzięki wykorzystaniu certyfikatu SSL dane dotyczące Państwa rezerwacji, są zabezpieczone podczas ich przesyłania za pośrednictwem Internetu. SSL koduje i szyfruje przekazywane wiadomości oraz uwierzytelnia serwery, przez które są one przekazywane. Certyfikaty SSL są wydawane przez firmy autoryzujące, które sprawdzają wiarygodność serwisu.