OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA IMPREZ MOTOCYKLOWYCH (OWU)

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. ADV Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-611 Katowice) przy ul. Fabrycznej 15, NIP 9542774145; REGON 360916622, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000663669, zwana dalej „Organizatorem”, stawia sobie za cel propagowanie turystyki motocyklowej, kształtowanie zasad kulturalnej i bezpiecznej jazdy motocyklowej.

 

2. Niniejsze Warunki Uczestnictwa wydane w oparciu o art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2017.2361 z dnia 2017.12.18), zwaną dalej „Ustawą”, określają prawa i obowiązki organizatora i uczestników wyjazdu;

 

3. Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej, zwanej dalej „imprezą” wyznaczają każdorazowo OWU oraz jeżeli są przewidziane dla danej imprezy–inne dokumenty. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, które dotyczą wybranej imprezy i akceptuje je bez zastrzeżeń.

 

4. Zaakceptowanie niniejszych OWU jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.

 

5. Organizator oświadcza, że jest Organizatorem Turystyki w rozumieniu Ustawy i spełnia warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych, a w szczególności:

 

a) został wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 1214, przy czym przedmiotowy wpis, zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy, z mocy prawa stał się wpisem do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy,

 

b) posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyczną udzieloną przez WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A nr COR489121 z okresem obowiązywania od dnia 1.03.2024 do dnia 28.02.2025 , której suma gwarancyjna wynosi 500 400,00zł i zapewnia uczestnikom na wypadek swej niewypłacalności :

 

- zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Organizator lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,

 

- zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,

 

- zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę odpowiadającą części imprezy lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu;

 

W przypadku konieczności skorzystania przez Uczestnika z wyżej wymienionego ubezpieczenia szczegółowych informacji udziela Marszałek Województwa Śląskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, WIENER TU S.A. lub najbliższa placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej; dokonuje terminowego odprowadzania składek od umów o udział w imprezie turystycznej w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i zobowiązuje się do dalszego odprowadzania składek na zasadach określonych Ustawą. Kwota składki jest wskazywana w umowie o udział w imprezie turystycznej. Kwota należna z tytułu składki obliczana jest za okres jednego miesiąca i przekazywana wraz z wymaganą Ustawą deklaracją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie do 21 dnia miesiąca następującego po danym okresie.

 

6. Niżej wskazane pojęcia używane w OWU oznaczają:

 

1)podróżny - każdy, kto chce zawrzeć umowę o udział w imprezie turystycznej lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy;

 

2) uczestnik imprezy- podróżny zgłoszony na podstawie formularz zgłoszeniowego do udziału w imprezie organizowanej przez ADV Sp. z o.o.

 

3) strona internetowa- zasób informacyjny, do którego dostęp jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem www.advpoland.pl;

 

4) siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. Siłą wyższą są w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państwa na terenie którego odbywa się impreza motocyklowa;

 

5) plan podróży - zbiór szczegółowych informacji dotyczących wybranej imprezy motocyklowej wraz ze szczegółowym rozkładem następujących po sobie treści programowych imprezy, przekazywany uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

 

6) sprzęt organizatora - motocykl udostępniony przez organizatora na podstawie odrębnej umowy jak również motocykl udostępniony na podstawie odrębnej umowy najmu zawartej pomiędzy uczestnikiem, a osobą trzecią wskazaną przez organizatora (dotyczy imprez na terenie USA);

 

7) sprzęt własny - motocykl, który nie jest motocyklem udostępnianym przez organizatora.

 

8) umowa najmu - umowa wraz z Ogólnymi Warunkami Najmu (OWN) zawarta pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, której przedmiotem jest korzystanie ze sprzętu organizatora w czasie imprezy motocyklowej i stanowi integralną część OWU;

 

9) umowa transportu – umowa, której przedmiotem jest transport sprzętu własnego uczestnika do i z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy i stanowi integralną część OWU;

 

10) impreza - forma spotkania uczestników, mająca charakter jednorazowy, wypełniona treściami programowymi z zakresu sportu, rekreacji, turystyki, a także kulturalnej rozrywki.

 

11) wyprawa - część imprezy rozpoczynająca się w dniu wyruszenia opiekuna wyprawy na zaplanowaną trasę wraz z obecnymi Uczestnikami;

 

12) formularz zgłoszeniowy – dokument, na podstawie którego osoby zainteresowane wzięciem udziału w imprezie dokonują wyboru preferowanej imprezy opisanej na stronie internetowej www.advpoland.pl.

 

13) punkt wyrównawczy - miejsce spotkań Uczestników wyprawy z opiekunem wyprawy określone podczas codziennej odprawy oraz w planie podróży, mające na celu zgromadzenie Uczestników wyprawy w jednym miejscu uwarunkowane względami logistycznymi i bezpieczeństwa.

 

14) odprawa główna – spotkanie informacyjne organizowane przez opiekuna wyprawy w dniu oraz w miejscu rozpoczęcia imprezy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie podróży, w czasie której Uczestnikom przekazywane są informacje organizacyjne dotyczące wyprawy, zaplanowanej trasy oraz bezpieczeństwa uczestników.

 

15) odprawa dzienna – spotkanie informacyjne organizowane przez opiekuna wyprawy każdego dnia wyprawy w miejscu oraz czasie określonym w planie podróży, w czasie której uczestnikom przekazywane są informacje organizacyjne dotyczące odcinka zaplanowanej trasy pokonywanego danego dnia oraz informacje turystyczne związane z odwiedzanym regionem.

 

16) opiekun wyprawy – przedstawiciel organizatora obecny na miejscu imprezy oraz w czasie wyprawy, uprawniony do podejmowania decyzji w imieniu organizatora.

 

17) samochód serwisowy – samochód zapewniony przez Organizatora, który porusza się ściśle określoną trasą w planie podróży.

 

18) niezgodność – niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych imprezą turystyczną;

 

19) nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności – sytuacja pozostająca poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.

 

 

 

II. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 

1.Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych. Organizator w związku z organizacją imprezy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 

1.1) trwałej lub czasowej niemożliwości zorganizowania imprezy lub jej skrócenia oraz z tytułu niezorganizowania lub niewłaściwego zorganizowania imprezy lub jej skrócenia na skutek wystąpienia siły wyższej lub innej okoliczności, za którą organizator zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi;

 

1.2) braku możliwości uczestniczenia uczestnika w imprezie z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Organizator odpowiedzialności nie ponosi, w tym w szczególności spowodowanych odwołanym bądź opóźnionym środkiem transportu do miejsca rozpoczęcia imprezy;

 

1.3) braku możliwości uczestniczenia uczestnika w imprezie z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w tym w szczególności spowodowanych pozostawaniem przez uczestnika w stanie nietrzeźwości, uszkodzeniem motocykla, stanem zdrowia nie pozwalającym uczestnikowi na podróż motocyklem w czasie przewidzianym w planie podróży na jazdę motocyklem, nieodpowiednim przygotowaniem kondycyjnym, umiejętnościowym i technicznym do wyprawy;

 

1.4) skutków naruszenia przez uczestnika postanowień OWU;

 

1.5) zmiany trasy wyprawy ze względów określonych w OWU;

 

1.6) doznanych przez podróżnego/ uczestnika, w wyniku niezgodności - szkód majątkowych lub niemajątkowych na osobie lub mieniu, jeżeli organizator udowodni, że:

a) winę za niezgodność ponosi podróżnik / uczestnik imprezy;

b) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, 

c) niezgodność spowodowana została nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

 

1.7) utraconych przez uczestnika korzyści.

 

2. Uczestnik zawiadamia Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności.

 

3. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności przepisy art. 50 Ustawy stosuje się odpowiednio.

 

4. Jeżeli Organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez uczestnika, uczestnik może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Uczestnik nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli Organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.

 

5. Organizator, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.

 

6. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Organizator przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy.

 

7. Uczestnik może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

 

8. W przypadku, gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy, a Organizator nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez uczestnika, uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie bez opłaty za jej rozwiązanie.

 

9. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub uczestnik je odrzuci zgodnie z ust. 7, wówczas uczestnik jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej.

 

10. Organizator nie zapewnia opieki medycznej w czasie trwania imprezy, a jedynie ubezpieczenie określone w pkt. VIII.2 OWU.

 

 

 

 

 

III. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do:

 

1.1) uczestnictwa w imprezie w sposób zgodny z przepisami prawa oraz obowiązującymi zwyczajami powszechnie przyjętymi w danym kraju, w którym impreza jest organizowana oraz do nienaruszania praw osób trzecich;

 

1.2) przestrzegania zasadach określonych w OWU wyjazdu oraz harmonogramu imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych tam lokalizacji oraz godzin;

 

1.3) przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym w kraju, w którym uczestnik przebywa;

 

1.4) rzetelnego zapoznania się z trasą wyprawy przed dokonaniem rezerwacji imprezy, w szczególności z odcinkami dziennymi określonymi w planie podróży; trasa wyprawy może przebiegać przez miejsca bardzo trudne, gdzie występują ekstremalne warunki atmosferyczne tj. bardzo wysoka i bardzo niska temperatura powietrza, intensywne opady deszczu, opady śniegu, silny wiatr; Organizator wskazuje, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż realna ocena własnych umiejętności i kondycji dokonana osobiście przez uczestnika jest podstawowym warunkiem sprawnego zorganizowania imprezy grupowej oraz bezpieczeństwa uczestników w czasie wyprawy;

 

1.5) zapoznania się z planem podróży, trasą wyprawy oraz ich przestrzegania;

 

1.6) poddania się badaniu stanu trzeźwości alkomatem na żądanie opiekuna wyprawy; w czasie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania przez Uczestników alkoholu.

 

2. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w imprezie w przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik nie stosuje się do postanowień i istotnych zaleceń określonych w OWU, w szczególności w przypadku:

 

2.1) pozostawania przez Uczestnika w stanie nietrzeźwości w czasie zaplanowanym w planie podróży na jazdę motocyklem;

 

2.2) nieposiadania przez Uczestnika umiejętności, warunków fizycznych i przygotowania technicznego zarówno osób jak i sprzętu do udziału w wyprawie;

 

2.3) niebezpiecznego zachowania na drodze zagrażającego życiu lub zdrowiu pozostałych uczestników ruchu drogowego,

 

2.4) stanu zdrowia nie pozwalającego na udział lub kontynuację udziału w wyprawie

3. W przypadku wykluczenia uczestnika z wyprawy Organizator, stosownie do okoliczności, w szczególności konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wykluczonemu uczestnikowi oraz pozostałym uczestnikom - może odmówić wykluczonemu uczestnikowi transportu jego, jego rzeczy oraz użytkowanego przez niego sprzętu do każdego kolejnego lub poprzedniego punktu wyprawy zgodnie z planem podróży lub do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia imprezy, jednocześnie udzielając wykluczonemu uczestnikowi odpowiedniej pomocy. Pomoc ta polega w szczególności na udzieleniu: 

  1. odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; 
  2. pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych (alternatywnych usług turystycznych).
  1. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ustępie powyżej, jeżeli wykluczenie nastąpiło z powodu wyłącznej winy umyślnej uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora. 

 

 

5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski) paszport (wraz z kserokopią), odpowiednie wizy do odwiedzanych państw zgodnie z planem podróży oraz zaświadczenie medyczne wymagane w państwach zgodnie z planem podróży. Osobom posługującym się paszportem tymczasowym lub dyplomatycznym Organizator zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt z placówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych związanych z takim paszportem;

 

6. Każdy kierowca zobowiązany jest:

 

6.1) posiadać ważne prawo jazdy (wraz z kserokopią) o kategorii odpowiedniej do pojazdu jakim się porusza. W przypadku, jeżeli uczestnik nie posiada prawa jazdy w języku angielskim, musi posiadać Międzynarodowe* Prawo Jazdy;

 

6.2) mieć ukończone 21 lat;

 

6.3) poddać się weryfikacji umiejętności prowadzenia motocykla przeprowadzanej przez opiekuna wyprawy.

 

 

 

 

 

IV. CZAS TRWANIA IMPREZY 

 

1. Dniem rozpoczęcia oraz dniem zakończenia imprezy jest data określona w propozycji wyjazdu na stronie internetowej Organizatora, w Formularzu informacji, o którym mowa w pkt XII 1 i 2 OWU, oraz w planie podróży.

 

2. Miejscem rozpoczęcia oraz miejscem zakończenia imprezy jest lokalizacja określona w propozycji wyjazdu na stronie internetowej Organizatora, w Formularzu informacji, o którym mowa w pkt XII 1 i 2 OWU, oraz w planie podróży.

 

 

 

V. TRANSPORT 

 

1. Organizator nie zapewnia transportu osób do oraz z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy.

 

2. Organizator zapewnia transfer Uczestnika z lotniska lub centrum przesiadkowego środków transportu innych niż samolot do miejsca rozpoczęcia imprezy oraz z miejsca zakończenia imprezy na lotnisko lub centrum przesiadkowe. Warunkiem zapewnienia transferu jest poinformowanie Organizatora o czasie oraz miejscu lądowania samolotu przed rozpoczęcia imprezy oraz startowania po zakończeniu imprezy, najpóźniej na 7 dni od dnia potwierdzenia przez Organizatora odbycia się imprezy za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w pkt I adres e-mail oraz otrzymanie wiadomości zwrotnej potwierdzającej otrzymanie informacji.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości zapewnienia transferu z lotniska lub centrum przesiadkowego do miejsca rozpoczęcia imprezy oraz z miejsca zakończenia imprezy na lotnisko lub centrum przesiadkowe ze względu na nieterminowe poinformowanie organizatora zgodnie z pkt V.2 OWU.

 

4. Organizator na życzenie Uczestnika wyjazdu może pomóc w znalezieniu i doborze transportu do i z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy, w szczególności organizator może wskazać środek transportu, połączenie, rekomendowane biuro podróży lub przewoźnika. Organizator jednocześnie nie pośredniczy w zawieraniu umowy z przewoźnikiem oraz nie ponosi odpowiedzialności za cenę wykupionej usługi u przewoźnika.

 

 

 

VI. SPRZĘT ORGANIZATORA 

 

1. Organizator umożliwia udostępnienie sprzętu Organizatora na zasadach i warunkach określonych w umowie najmu oraz OWN.

 

2. Wydanie Uczestnikom sprzętu Organizatora oraz zdanie sprzętu Organizatora Organizatorowi odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu motocykli i następuje w dniu oraz w miejscu określonym w pkt IV 1 i 2 OWU o godzinie określonej w planie podróży i nie podlega zmianom w związku z terminem indywidualnych przyjazdów i wyjazdów Uczestników do i z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy;

 

3. Organizator zapewnia możliwość wyposażenia sprzętu Organizatora w torbę BMW Soft – Bag o pojemności 32 litry oraz urządzenia nawigacyjne z zaprogramowaną trasą wyprawy, zawierającą punkty określone w planie podróży, w szczególności hotele, parkingi, punkty wyrównawcze. (mogą być naliczane dodatkowe opłaty)

 

4. Odpowiedzialność Uczestnika za udostępniony sprzęt Organizatora oraz kwestie dotyczące awarii motocykli, udostępniania motocykli zastępczych oraz powstałych z tego tytułu rozliczeń określa umowa najmu motocykla oraz OWN.

 

5. Organizator zapewnia w czasie wyprawy codzienne przeglądy techniczne oraz bieżącą konserwację sprzętu Organizatora udostępnionego Uczestnikowi.

 

6. Organizator zapewnia Uczestnikom korzystającym ze sprzętu Organizatora dokumenty dotyczące motocykla, niezbędne do przekroczenia granic poszczególnych państw, w szczególności deklaracje celne, tłumaczenia, upoważnienia notarialne wymagane w kraju, w którym odbywa się impreza.

 

 

 

VII. SPRZĘT WŁASNY 

 

1. Warunkiem dopuszczenie sprzętu własnego do uczestnictwa w wyprawie jest zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego oraz posiadanie sprzętu nawigacyjnego. Sprawdzenia stanu technicznego sprzętu dokonuje opiekun wyprawy na miejscu rozpoczęcia imprezy;

 

2. Organizator zaleca wykonanie przeglądu serwisowego u autoryzowanego dealera danej marki sprzętu przed oddaniem sprzętu własnego do transportu;

 

3. Sprzęt własny Uczestnika musi zostać obowiązkowo wyposażony w zestaw kluczy nietypowych, zestaw naprawczy m.in. naboje, dętki, podstawowy osprzęt do samodzielnej wymiany opon, materiały eksploatacyjne m.in. olej, smar do łańcucha.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w wyprawie motocykla, który nie spełnia wymagań technicznych do pokonania trasy określonej w planie podróży

 

5. Organizator może zapewnić transport sprzętu własnego na warunkach i zasadach określonych w odrębnej umowie transportu.

 

6. Organizator nie zapewnia wyposażenia sprzętu własnego w urządzenia nawigacyjne oraz części zamiennej takie jak olej, świece, dętki, opony.

 

7. Organizator w dniu i w miejscu rozpoczęcia imprezy przekazuje Uczestnikom tzw. ślad, zawierający punkty określone w planie podróży, w szczególności hotele, parkingi, punkty wyrównawcze, które Uczestnik zobowiązany jest wprowadzać do własnego urządzenia nawigacyjnego we własnym zakresie i ponieść związane z tym ewentualne koszty.

 

 

 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 

 

1. Organizator zapewnia uczestnikom ochronę ubezpieczeniową w czasie trwania imprezy.

 

2. Umowa ubezpieczenia zawarta jest z WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A w zakresie kosztów leczenia do wysokości 30 000 EUR świat, 20 000 EUR Europa i następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 15 000 PLN dla każdego z Uczestników imprezy.

 

3. Uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem imprezy z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

 

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia poza czasem trwania imprezy, w szczególności Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na czas trwania dojazdu, powrotu i transferu do oraz z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy.

 

5. Organizator nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej rezygnacji z imprezy przez Uczestnika. Organizator zaleca Uczestnikom zapewnienie sobie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej we własnym zakresie obejmującej w szczególności utratę lub uszkodzenie bagażu oraz zwrot opłat za przerwanie imprezy z przyczyn określonych w OWU i za odwołanie rezerwacji imprezy u Organizatora.

 

6. Uczestnik powinien dochować należytej staranności przy wyborze ubezpieczenia, w szczególności zawrzeć umowę w towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym ochronę ubezpieczeniową rezygnacji z wyjazdu.

 

7. Uczestnik bierze udział w imprezie turystycznej na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Uczestnik akceptuje ryzyko jazdy motocyklem niosące za sobą możliwość odniesienia uszczerbku na zdrowiu a nawet śmierci.

 

8. Uczestnik ma obowiązek zawiadomić Organizatora (przed wyjazdem) o trwających chorobach układu krążenia, psychicznych, ograniczeniach ruchowych, przyjmowanych lekach itp. szczególnych informacji mogących wpłynąć na pogorszenie się jego stanu zdrowia w trakcie odbywania imprezy.

 

9. W przypadku nieprzekazania informacji przez Uczestnika o rzeczywistym stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i innych ograniczeniach mogących stanowić przeszkodę w udziale w imprezie turystycznej, Organizator zastrzega możliwość nie dopuszczenia Uczestnika do udziału w imprezie turystycznej / przerwania świadczenia umowy – jeśli uzna, iż zagraża to jego życiu, zdrowiu lub realizacji Umów zawartych z innymi Uczestnikami imprezy. Wszelkie koszty wynikłe z tej sytuacji będą obciążały Uczestnika odpowiedzialnego za ten stan rzeczy.

 

10. Organizator na życzenie Uczestnika wyjazdu może pomóc w znalezieniu i doborze agencji ubezpieczeniowej.

 

11. Uczestnik zobowiązany jest korzystać w czasie wyprawy z atestowanych ubrań ochronnych. Organizator zaleca, aby wszyscy uczestnicy byli wyposażeni w:

 

- kask motocyklowy typu full face (zakrywający twarz i chroniący szczękę), spełniający standardy ECE/FIM (homologacja). Kask musi być zawsze zapięty podczas jazdy motocyklem. Kaski szczękowe muszą mieć opuszczoną szczękę podczas jazdy motocyklem.

 

- kombinezon motocyklowy w dobrym stanie technicznym (jedno lub dwuczęściowy), wykonany z materiałów trudno ścieralnych i wyposażony w zestaw ochraniaczy (kolana, łokcie, barki itp.) Dla zapewnienia komfortu kierowcy powinien być wyposażony w podpinki termoaktywne oraz być dopasowany do pełnego zakresu temperatur i warunków atmosferycznych.

 

- środki dodatkowej ochrony kręgosłupa oraz ochraniacze klatki piersiowej 

 

- buty motocyklowe chroniące kostkę. 

 

- rękawice motocyklowe chroniące nadgarstki, kostki oraz palce 

 

- kombinezon przeciwdeszczowy (jedno lub dwuczęściowy)

 

12. Dodatkowo Organizator zaleca, aby Uczestnicy byli wyposażeni w:

 

- apteczkę pierwszej pomocy zaopatrzoną w leki przeciw przeziębieniu, przeciwbólowe, krople do oczu, leki na dolegliwości żołądkowe, plastry opatrunkowe, bandaże, bandaże elastyczne, rękawiczki jednorazowe

 

- telefon komórkowy ( + ładowarka )z wprowadzonym polskim numerem SOS do osoby bliskiej w Polsce oraz wprowadzonym numerem alarmowym Ambasady kraju w którym odbywa się wyprawa. Wskazane jest, aby telefon uczestnika umożliwiał ustalenie jego lokalizacji i współrzędnych GPS.

 

13. Analiza wyposażenia Uczestników odbywa się w czasie odprawy głównej. Organizator ma prawo zażądać od uczestnika uzupełnienia ekwipunku oraz dostosowania wyposażenia do obowiązujących zasad bezpieczeństwa w przypadku, gdy wyposażenie Uczestnika jest nie zgodne z określonym w rozdziale VIII pkt. 11 i 12 OWU.

 

11. Wyjazd w rejon świata o odmiennym klimacie lub niskim standardzie warunków sanitarno-higienicznych wymaga zastosowania odpowiednio wcześniej dobranej profilaktyki.

 

 

 

 

 

IX. TRASA WYPRAWY 

 

1. Trasa wyprawy opisana jest w Formularzu informacji, o którym mowa w pkt XII 1 i 2 OWU oraz w planie podróży. Organizator udostępnia również trasę wyprawy w postaci uproszczonej za pośrednictwem strony internetowej ADVPOLAND.PL.

 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wyprawy w każdym czasie bez podawania przyczyny, ze względu wystąpienia m.in. siły wyższej, nieodpowiednich warunków atmosferycznych, złej kondycji uczestników.

 

3. Uczestnikom danej wyprawy przewodzi opiekun wyprawy. 

 

4. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo zbadania stanu trzeźwości Uczestnika wyprawy alkomatem.

 

5. Na trasie wyprawy Uczestnicy poruszają się zwartą grupą w zespołach i podzespołach 3-4 osobowych. Uczestnicy nie mogą poruszać się po trasie wyprawy w pojedynkę.

 

6. Uczestnik zobowiązany jest informować opiekuna wyprawy o zaistniałych problemach na trasie wyprawy, w szczególności o trudnościach związanych z pokonaniem danego odcinka wyprawy.

 

7. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo zarządzenia poruszania się Uczestników na trasie wyprawy w jednej grupie, w szczególności ze względów organizacyjnych, nawigacyjnych lub innych sytuacji incydentalnych.

 

8. Poruszanie się w jednej grupie zobowiązuje Uczestników do jazdy jedną kolumną (ustawioną w tzw. szachownicę) w wyznaczonej przez opiekuna wyprawy kolejności, z brakiem możliwości wyprzedzania bez uzasadnionej potrzeby. Ewentualne przypadki wyprzedzania powinny zostać poprzedzone nadaniem sygnału dźwiękowego poprzedzającemu Uczestnikowi;

 

9. Każdy z Uczestników zobowiązany jest wówczas do włączania się do ruchu osobno, z zachowaniem odstępu czasowego co najmniej 4 sekund lub dystansu co najmniej 25 metrów;

 

10. w przypadku, jeżeli Uczestnik poprzedzający zjeżdża do prawej strony jezdni obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania go do czasu uzyskania pewności, iż nie wykonuje manewru zawracania.

 

11. Samochód serwisowy porusza się na pozycji otwierającej lub zamykającej kolumnę.

 

12. Uczestnik może zmienić wyznaczoną trasę wyprawy i opuścić pozostałych Uczestników wyprawy wyłącznie po uzyskaniu ustnego zezwolenia opiekuna wyprawy. Opiekun może odmówić wyrażenia zgody na zmianę trasy i opuszczenia Uczestników wyprawy, w szczególności, jeżeli koliduje to ze sprawną organizacją wyprawy.

 

13. Uczestnicy zobowiązani są do stawiennictwa w punktach wyrównawczych w czasie oraz miejscu określonym podczas codziennej odprawy. Niestawiennictwo Uczestnika w punkcie wyrównawczym w wyżej wymienionym czasie i miejscu nie tamuje dalszej części wyprawy, a Organizator nie jest zobowiązany do oczekiwania na przybycie Uczestnika do punktu wyrównawczego po czasie określonym podczas odprawy.

 

14. Uczestnicy poruszają się po trasie wyprawy zgodnie z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi w kraju, w którym się znajdują.

 

 

 

X. DOZÓR NA TRASIE WYPRAWY

 

1. W czasie trwania wyprawy Organizator zapewnia udział opiekuna wyprawy oraz mechanika motocyklowego.

 

2. Zadania opiekuna wyprawy ukierunkowane są na pomoc uczestnikom wyprawy w kwestiach formalnych, organizacyjnych związanych z udziałem w imprezie oraz dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.

 

3. Do zadań opiekuna wyprawy nie należy sprawowanie osobistej pieczy nad każdym z Uczestników, w szczególności w kwestiach nie związanych bezpośrednio z organizacją i przebiegiem wyprawy.

 

4. Zadania mechanika motocyklowego ukierunkowane są na bieżącą pomoc techniczną w naprawie powstałych na trasie wyprawy usterek i awarii motocykli, których serwis możliwy jest do przeprowadzenia (w szczególności ze względu na posiadane narzędzia oraz części zamienne) w czasie oraz na miejscu wyprawy.

 

5. Do zadań mechanika nie należy naprawa usterek motocykla powstałych przed rozpoczęciem imprezy i w jej trakcie, niemających wpływu na sprawność motocykla w czasie wyprawy.

 

6. W czasie trwania wyprawy Organizator zapewnia dostępność samochodu serwisowego.

 

7. Samochód serwisowy wyposażony jest w apteczkę pierwszej pomocy, komputer serwisowy, podstawowe narzędzia potrzebne do naprawy powstałej awarii motocykla zgodnie z pkt X. 4 OWU, opony, łatki oraz magazyn niezbędnych części serwisowych dla motocykli marki BMW.

 

8. W samochodzie serwisowym Uczestnicy mają możliwość transportu bagażu, który spełnia warunki określone w pkt. X. 9 oraz 10 OWU. Opiekun wyprawy może odmówić transportu bagażu niespełniającego wymogów określonych w OWU.

 

9. Bagaż uczestnika musi być zapakowany w jedną torbę miękką, niebędącą walizką, o masie całkowitej nie przekraczającej 20 kg. Wszystkie przewożone przedmioty muszą zostać spakowane do torby. Samochód serwisowy nie transportuje zwierząt.

 

10. Bagaż Uczestnika oddany do transportu Uczestnik oznacza tabliczką informacyjną przekazaną mu podczas odprawy głównej. Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć przedmioty przewożone w bagażu przed uszkodzeniem w czasie transportu.

 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu – jeżeli udowodni, że winę za taką szkodę ponosi podróżny/ uczestnik lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub szkoda została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. 

 

 

12. Godziny wyjazdu i przyjazdu samochodu serwisowego do określonych punktów na trasie wyprawy, w tym do hoteli, określone są w planie podróży, a ponadto przekazywane podczas odprawy codziennej. Godziny te mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

13. Pakowanie i rozpakowywanie bagażu bezpośrednio do i z samochodu serwisowego dokonywane jest osobiście przez Uczestnika wyłącznie w przedziale czasowym określonym podczas odprawy codziennej. Jeżeli Uczestnik nie stawi się w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie ma obowiązku oczekiwania na Uczestnika lub dostarczenia bagażu do wskazanego miejsca.

 

14. Z samochodu serwisowego można korzystać tylko w przypadkach określonych w OWU. Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć się w rzeczy potrzebne na czas przejazdu danego odcinka trasy wyprawy. Zawartość samochodu serwisowego nie będzie dostępna dla Uczestników w każdym czasie.

 

15. Podczas przekraczania granicy danego państwa, każdy z Uczestników obowiązany jest osobiście okazać swój bagaż do kontroli przez odpowiednie służby celne.

 

16. Zmiana przejazdu samochodu serwisowego wymaga każdorazowego uzgodnienia z opiekunem wyprawy oraz poniesienia przez Uczestnika kosztów ponadplanowego przejazdu samochodu.

 

17. Opiekun wyprawy oraz mechanik motocyklowy poruszają się na trasie wyprawy samochodem serwisowym lub samochodem serwisowym i motocyklem w przypadku, gdy grupa Uczestników przekracza liczbę piętnastu motocykli.

 

 

 

XI. NOCLEGI I WYŻYWIENIE W CZASIE WYPRAWY

 

1. Rezerwacja noclegów w hotelu odbywa się na podstawie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego. Pokoje dostępne dla Uczestników są jedno bądź dwuosobowe (dwa oddzielne łóżka). Koszt noclegów uzależniony jest od ilości zarezerwowanych noclegów, które mogą ulec zmianie adekwatnie do czasu przybycia Uczestnika na miejsce rozpoczęcia imprezy.

 

2. Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie), w hotelach kończy się o godz. 10.00, a rozpoczyna o godzinie 16:00. Nie każdy hotel oferuje dostępność śniadania w ramach wykupionego noclegu.

 

3. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji hoteli zawarte są w Formularzu informacji, o którym mowa w pkt XII 1 i 2 OWU oraz w planie podróży.

 

4. Organizator w miarę możliwości dokonuje rezerwacji hoteli o jak najlepszym standardzie w rejonie, przez który przebiega

 

trasa wyprawy, posiadające parking na motocykle z opieką stróża.

 

5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom wyżywienia w czasie imprezy ponad to, które zawarte jest w wykupionych przez Uczestników świadczeniach hotelowych, określonych w planie podróży.

 

6. W czasie imprezy posiłki przygotowywane są przez miejscowe hotele i lokale gastronomiczne i stanowią w przeważającej mierze kuchnię regionalną. Organizator nie zapewnia posiłków ze specjalną dietą m.in. wegetariańskich, bezglutenowych.

 

7. Godziny i miejsca posiłków określone są w planie podróży i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

8. W miarę możliwości, opiekun grupy w czasie odpraw codziennych poleca lokale gastronomiczne w odwiedzanym regionie, z których usług mogą skorzystać uczestnicy we własnym zakresie.

 

 

 

 

 

XII. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ORGANIZATORA, REZERWACJA I KOSZTY IMPREZY 

 

1. Organizator, przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej udziela podróżnym:

 

1.1). standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego, zgodnie z art. 39 Ustawy,

 

1.2). informacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy, za pośrednictwem formularza informacji dotyczącego danej imprezy, zwanego dalej „Formularzem Informacji”.

 

2. Formularz informacji obejmuje udzielenie podróżnemu następujących informacji:

 

2.1) dotyczących głównych właściwości usług turystycznych:

 

a) miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie imprezy,

 

b) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,

 

c) liczbę i rodzaj posiłków,

 

d) szczegółowy program zwiedzania, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie imprezy,

 

e) czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie, oraz - jeśli to możliwe - o przybliżonej liczebności grupy,

 

f) informację o wymaganiach językowych w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,

 

g) informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb;

 

2.2) kwotę lub procentowy udział przedpłaty w cenie imprezy i termin jej wniesienia oraz termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłaty oraz wskazanie;

 

2.3) cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami lub - jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej - informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może zostać obciążony;

 

2.4) minimalną liczbę osób wymaganych, aby impreza się odbyła;

 

2.5) termin powiadomienia podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń;

 

2.6) informację o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy za stosowną opłatą oraz jej wysokości;

 

2.7) ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie;

 

2.8) nazwę handlową i adres Organizatora lub agenta turystycznego, a także ich numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej;

 

2.9) informację o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

 

3. Organizator lub agent turystyczny, przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej, informuje podróżnego o każdej zmianie informacji wymienionych w Formularzu informacji.

 

4. Rezerwacji imprezy dokonuje się przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

5.Formularz zgłoszeniowy może dotyczyć uczestnictwa w imprezie jednej lub kilku osób. Osoba dokonująca rezerwacji (pierwsza wymieniona w formularzu zgłoszeniowym) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy za wszystkie osoby wymienione w formularzu zgłoszeniowym. Jest także odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.

 

6.Organizator po dokonaniu weryfikacji formularza zgłoszeniowego, przesyła wiadomość zwrotną z informacją o jego pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu.

 

7. Pozytywne rozpatrzenie formularza zgłoszeniowego skutkuje dołączeniem do wiadomości zwrotnej informacji o rachunku bankowym, na który należy dokonać przedpłaty w cenie imprezy w wysokości 30% ceny imprezy naliczanej w odniesieniu do każdej osoby objętej zgłoszeniem oraz udostępnieniem wzoru umowy o udział w imprezie turystycznej, dla której dokonano zgłoszenia, Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Motocyklowej, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Najmu. Wyjątek gdzie przedpłata wynosi 100% ceny imprezy dotyczy złożenia formularza rezerwacji na mniej niż 45 dni od daty rozpoczęcia imprezy.

 

8. Uczestnik zawierając umowę o udział w imprezie turystycznej wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku osób zgłoszonych w formularzu zgłoszeniowym (fotografie, zapis audio-video) na potrzeby prowadzenia działalności przez ADV Sp. z o. o, działań marketingowych, promocyjnych i innych niezbędnych, zabezpieczających interesy Organizatora. W przypadku nie wyrażenia zgody na zapis pkt. 8, Uczestnik ma obowiązek zawiadomić o tym Organizatora w formularzu rezerwacyjnym.

 

9. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłacenie na rachunek bankowy Organizatora przedpłaty w cenie imprezy, w wysokości określonej zgodnie z pkt XII.7 OWU, w ciągu 48 godzin od momentu wysłania przez Organizatora wiadomości o pozytywnym rozpatrzeniu formularza zgłoszeniowego. Dokonanie przedpłaty w cenie imprezy jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Motocyklowej przez każdego z Uczestników, którego formularz zgłoszeniowy dotyczył. Brak dokonania przedpłaty w terminie 48 godzin skutkuje anulowaniem wstępnego formularza rezerwacji.

 

10.Po dokonaniu rezerwacji, Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania przedpłaty w cenie imprezy oraz dokument zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w formacie PDF (Portable Document Format). Umowę o udział w imprezie turystycznej poczytuje się za zawartą w chwili wpływu na rachunek Organizatora przedpłaty w cenie imprezy zgodnie z pkt XII.7. OWU.

 

11. Zapłaty dalszej ceny imprezy Uczestnik dokonuje przelewem na rachunek bankowy Organizatora, o którym mowa w pkt XII. 7 OWU w terminie i w wysokości wskazanej w dokumencie o nazwie: Faktura Marża, przesłanym na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Ostateczny termin zapłaty określony w Fakturze Marża przypada do 45 dni od dnia dokonania przedpłaty w cenie imprezy.

 

12. Niedokonanie zapłaty dalszej ceny imprezy w terminie, o którym mowa w pkt XII. 11. OWU jest poczytywane za odstąpienie od umowy przez Uczestnika imprezy, co powoduje obciążenie Uczestnika opłatą za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej zgodnie z pkt XII.15 OWU.

 

13. Koszty przelewów bankowych oraz opłaty kursowe pokrywa Uczestnik.

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny imprezy po zawarciu umowy, przy czym podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany: 

 

14.1) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania (dotyczy usługi transferu uczestnika z lotniska lub centrum przesiadkowego środków transportu innych niż samolot do miejsca rozpoczęcia Imprezy oraz z miejsca zakończenia Imprezy na lotnisko lub centrum przesiadkowe),

 

14.2) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy, w tym podatków turystycznych,

 

14.3) kursów walut mających znaczenie dla imprezy. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

 

Uczestnik na prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w pkt 1) - 3), które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem imprezy. Zmiany ceny Imprezy obliczane są poprzez:

 

14.3.1) ustalenie, o jaki procent w porównaniu do stanu z dnia zawarcia umowy wzrosły bądź obniżyły się koszty wskazane w pkt 1) - 3), 

 

14.3.2) obliczenie nowej ceny z uwzględnieniem powyższego ustalenia. Organizator powiadomi uczestnika na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadni podwyżkę i wskaże sposób jej obliczenia. W przypadku obniżenia ceny Organizator może odliczyć od zwrotu należnego Uczestnikowi rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie Uczestnika Organizator przedstawi dowód poniesionych kosztów obsługi.

 

15. Uczestnik imprezy, który dokonał jej rezerwacji może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. W przypadku odstąpienia od umowy (odwołania rezerwacji Imprezy), ww. Uczestnik imprezy ponosi opłatę za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. Wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłat dokonanych przez Uczestnika. W przypadku, gdy wpłaty dokonane przez Uczestnika są niższe od opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej, Organizator może żądać dokonania wpłaty uzupełniającej w terminie 14 dni od dnia przesłania tego żądania na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Rozliczenie opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej (zwrot całości bądź części wpłaty Uczestnika po dokonaniu potrąceń lub żądanie dokonania wpłaty uzupełniającej) następuje nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia zakończenia imprezy turystycznej, której dotyczy odstąpienie. Na żądanie Uczestnika, Organizator uzasadnia wysokość opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.

 

16. W przypadku dokonanej przez Uczestnika zmiany rezerwacji Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 150 zł od każdej osoby zgłoszonej w formularzu zgłoszeniowym, której zmiana dotyczyła. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej na 31 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Od 30 dnia przed rozpoczęciem imprezy wszelkie zmiany zgłaszane przez Uczestnika będą traktowane przez Organizatora jako odstąpienie od umowy z konsekwencją obciążenia Uczestnika opłatą za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej zgodnie z pkt. XII.15 OWU.

 

17.Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku imprezy.

 

18. Minimalna liczba Uczestników potrzebna do zorganizowania imprezy wynosi sześciu uczestników.

 

19. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

 

19.1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na: 

 

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,

 

b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 2-6 dni, 

 

c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, 

 

19.2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych wpłat, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. Przepis Art. 47 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

19.3) Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i

 

nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej 

 

niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy art. 47 ust. 5 pkt 2 USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach 

 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15k pkt.1

 

20. Organizator zaleca wstrzymanie się przez Uczestników z dokonywaniem rezerwacji biletów na podróż do i z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy do czasu ostatecznego potwierdzenia ilości Uczestników imprezy oraz braku przeszkód do o organizacji imprezy przez Organizatora ( w szczególności ograniczeń spowodowanych sytuacją pandemii Covid-19, uwarunkowań politycznych itp. niezależnych od Organizatora ograniczeń ). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rozkładach lotu przewoźnika, odwołanie lotu, standard lotu. Organizator zaleca wykupienie przez Uczestnika ubezpieczenia lotu. 

 

21. Bilet lotniczy zakupiony przez Uczestnika imprezy turystycznej jest formą wyboru środka transportu na miejsce startu imprezy turystycznej i nie jest częścią składową imprezy turystycznej.

 

22. Organizator nie zwraca uiszczonej przez Uczestnika ceny imprezy oraz kosztów związanych z transportem Uczestnika w razie wykluczenia Uczestnika z imprezy zgodnie z warunkami określonymi w OWU;

 

23. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w imprezie spowodowane niesprawnością sprzętu Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikowi proporcjonalną część ceny imprezy. Powyższe nie dotyczy niesprawności sprzętu Organizatora spowodowanej jego uszkodzeniem w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z prawem i warunkami bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu przez Uczestnika lub jego uszkodzenia przez osoby trzecie.

 

24. Organizator zaleca wykupienie we własnym zakresie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie.

 

25. Uczestnik korzystający ze sprzętu Organizatora, zobowiązany jest do zapłaty kaucji zabezpieczającej. Jej wysokość określają zapisy OWN.

 

 

 

XIII. ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE UCZESTNIKOWI 

 

1.Uczestnik może wnieść do Organizatora pisemną skargę dotyczącą realizacji Imprezy. Skargi należy przesyłać na adres Organizatora listem poleconym. Organizator rozpatruje skargi w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Powyższy termin uważa się za zachowany, jeśli informacja o sposobie rozpatrzenia skargi zostanie przesłana do uczestnika przesyłką poleconą w ostatnim dniu terminu.

 

2.Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem uczestnika.

 

3. Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

 

4. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że:

 

a. winę za niezgodność ponosi Uczestnik;

 

b. winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

 

c. niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

 

5. Roszczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przedawniają się z upływem 3 lat.

 

6. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres lub warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora.

 

7.Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy jest ograniczona stawek Tabeli Frankfurckiej. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

 

8. Obniżka ceny, o której mowa w ust. 1, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o których mowa w ust. 2, podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez podróżnego z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach.

 

 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 

 

2. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

 

* dotyczy destynacji Tajlandia, Kolumbia i Nowa Zelandia

 

 

 

Niniejsze zapisy OWU obowiązują od dnia 07.08.2023